લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ગુજરાતમાં 50 IAS અધિકારીઓની બદલી

બે-કે ત્રણ મહિના પછી લોકસભા ચૂંટણી યોજાવવાની છે તેવી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે ત્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ચૂંટણી પહેલા જ આઈએએસ અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે. ગુજરાતના 50 આઈએએસ અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે. મોટા ભાગના DDO અને કલેક્ટરનો બદલીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતમાં સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા બદલી કરવામાં આવી છે. IASની બદલી થતાં સમગ્ર ગુજરાતના અધિકારીઓમાં ચર્ચા થઈ રહી છે.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top